logo szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Kontakt:  SP Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe

UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny
Szkoła Promujaca Zdrowie
Archiwumoke


CKE


30 - lecie nadania  Szkole Podstawowej imienia Józefa Wybickiego
i 5 - lecie nadania Gimnazjum imienia Józefa Wybickiego
Parkowo, 09 czerwca 2014 roku

DOSTOJNA JUBILATKA Z PARKOWA

Dzień 09. czerwca  2014 r. był czasem długo wyczekiwanym przez społeczność uczniowską Zespołu Szkół w Parkowie, gdyż w ów dzień mijały dwie ważne rocznice dla szkoły: jubileusz 30 – lecia nadania imienia Józefa Wybickiego Szkole Podstawowej i 5 – lecie nadania tegoż imienia gimnazjum.

Przygotowania do tego święta rozpoczęto już we wrześniu 2013 r. Pierwszym etapem było ustalenie zespołów zadaniowych oraz opracowanie harmonogramu działań związanych z obchodami rocznicowymi. Równolegle realizowano wiele działań, m.in.: pozyskiwano sponsorów renowacji sztandaru, opracowywano treść pamiątkowego folderu, poszukiwano informacji i zdjęć dotyczących historii szkoły, organizowano wycieczki śladami Józefa Wybickiego oraz przygotowano szereg konkursów związanych z postacią patrona i działalnością szkoły.

    09. czerwca okazało się, że wszystko zapięto na ostatni guzik. I tak, jak dyrektor szkoły Maria Cisowska napisała we wstępie do folderu,  wszyscy doskonale sprawili to: ,,...że Zespół Szkół w Parkowie może dziś obchodzić  dwie  piękne rocznice”, bo przecież:  ,,Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia, kierują one nasz wzrok w stronę przebytej drogi”.

    Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata i św. Małgorzaty w Parkowie, której przewodził proboszcz parafii Parkowo ks. Jan Andrzejewski oraz ksiądz doktor Piotr Hańczuk w asyście proboszcza parafii Słomowo  ks. Wojciecha Rena oraz ojca misjonarza Krzysztofa Stachowiaka. Po homilii nastąpiło uroczyste poświęcenie odnowionego sztandaru szkoły podstawowej, przekazanie go przez rodziców uczniów parkowskiej szkoły w ręce Pani Dyrektor, która oddała sztandar chorążemu sztandaru- panu Robertowi Marchwiakowi oraz asyście: pani Annie Cyranek i Marlenie Hampel, którzy 30 lat temu zostali wybrani do reprezentowania Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w pierwszym poczcie sztandarowym.

     Po liturgii mszy św. w uroczystym korowodzie przy akompaniamencie orkiestry dętej z RCK oraz pod przewodnictwem pocztów sztandarowych ze szkół gminy Rogoźno przemaszerowano ulicami Parkowa do szkoły. Gości witał szpaler utworzony z uczniów: wolontariuszy Szkolnego Koła Wolontariatu, członków Klubu Olimpijczyka i sportowców. Po dostojnym wkroczeniu w szkolne mury delegacje uczniów złożyły wiązanki pod popiersiem Józefa Wybickiego. Część oficjalną rozpoczęły dźwięki ,,Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie poczet sztandarowy sprzed 30 lat oddał sztandar szkoły podstawowej w ręce swoich młodszych kolegów- uczniów klasy VI- chorążemu sztandaru- Cezaremu Binkowskiemu i asyście: Wiktorii Korybalskiej i Natalii Borysiewicz. Potem nastąpił bardzo wzruszający moment – przemówienie Dyrektor Szkoły Pani Marii Cisowskiej, która  przywołała wiele momentów związanych z historią szkoły oraz nazwiska osób, które tę  historię tworzyły. W sposób szczególny podziękowała wielu instytucjom, m.in. : Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Burmistrzowi, OSP z Parkowa i ze Słomowa, Stowarzyszeniu Parkowianka, Sołtysom, przyjaciołom szkoły, Sybirakom, emerytom, rodzicom , ale przede wszystkim uczniom i współpracownikom, którzy tworzą klimat i wspaniałą atmosferę wzajemnej życzliwości i szacunku.  Esencją składanych podziękowań były zacytowane przez Dyrektor Marię Cisowską   słowa Vincenta van Gogha: “Wielkie rzeczy nie powstają w wyniku impulsu, a w wyniku poskładania małych rzeczy w jedną całość.”  Dyrektor szkoły podkreśliła  także, jak ważną  rolę odgrywa  szkoła w życiu człowieka , a jej ogromna wartość w jednoczeniu ludzi różnych pokoleń i  poglądów jest nie do przecenienia.

   W tym dniu nastąpił jeszcze jeden doniosły moment, a mianowicie Zespół Szkół  w Parkowie otrzymał tytuł Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej przyznany przez Kapitułę Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej reprezentowaną przez Przewodniczącego RM Rogoźna Pana Zdzisława Hinza. To niezwykłe wyróżnienie podniosło rangę Szkoły w środowisku lokalnym. Kolejnym wzruszającym momentem była dekoracja drzewca sztandaru szkoły podstawowej przez fundatorów symbolicznymi gwoźdźmi. Wśród darczyńców byli: Rada Rodziców ZS w Parkowie, Grono Pedagogiczne i Pracownicy  ZS w Parkowie, Samorząd Uczniowski ZS w Parkowie, ZNP Ognisko nr 6 w Parkowie, UKS Olimpijczyk, OSP Parkowo, Sołectwo Parkowo, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie,ks. Jan  Andrzejewski - proboszcz parafii Parkowo, ks. Wojciech Ren – proboszcz  parafii Słomowo, Mirosław Baczyński, Andrzej Cymer, Jan  Kaczmarek ,Firma Rozalczyk , Firma Wojciechowscy, Zbigniew  Cisowski ,prezes  spółki  ,,MEGAWAT” Piotr Gruszczyński, Henryk Siwiński, Barbara i Henryk  Janka ,Adam Nadolny, Barbara i Gustaw Wańkowiczowie, Danuta i Jacek Waliszewscy  oraz Zdzisław  Hinz- Przewodniczący  Rady Miejskiej w Rogoźnie i Barbara Ptaszyńska. Radosnym momentem było wyróżnienie i nagrodzenie uczniów, którzy rozsławiają imię szkoły w Parkowie oraz wygrali konkursy związane z postacią patrona szkoły i  działalnością szkoły.  Nagrody wręczane przez panią wicekurator Dorotę Kinal i dyrektora  szkoły  Marię Cisowską oraz przewodniczących komisji konkursowych powędrowały do:

·         w konkursie na prezentację multimedialną ,,Hymny świata”- Moniki Kukli (1m.), Martyny Soloch (2m.), Oliwii Noworackiej (3m.);

·         w konkursie literackim ,,Józef Wybicki-patron szkoły”- Honoraty Wieczorek (1m.), Magdaleny Pietz (2m.) i Klaudii Mroczyńskiej (3m.);

·         w konkursie na makietę szkoły w Parkowie- Jarosława Uwarowa (1m.), Dominika i Michała Bartoli (2m.), Wiktorii Mąkosa(3m.).

·         w konkursie na album o Józefie Wybickim- Moniki Kukli (1m.), Aleksandry Tulki (2m.), Martyny Jezierskiej (3m.)

 

   Nagrodę specjalną otrzymał Jarosław Uwarow za wykonanie pamiątkowego medalu szkoły z wizerunkiem Józefa Wybickiego z okazji 30 rocznicy nadania imienia Szkole Podstawowej.

Część oficjalną obchodów zakończyły liczne życzenia i gratulacje, m.in. od Pani Wicekurator, która podkreśliła wspaniałą organizację i dostojeństwo przygotowanej uroczystości, a szczególną jej  uwagę zwróciły słowa z przemówienia dyrektora szkoły pani Marii Cisowskiej, z których płynęła głęboka troska o każdego , kto przekracza progi szkoły w Parkowie, począwszy od przedszkolaka , a skończywszy na  absolwentach, emerytowanych pracownikach placówki ,  rodzicach i mieszkańcach Parkowa i okolic. Pani kurator zaakcentowała , że w szkole w Parkowie  bardzo widoczne jest poczucie wspólnoty, refleksja, niezwykła atmosfera,  w której  obecny  jest  patriotyzm, tradycja,  emocje i doniosłość.

  Wiele gorących życzeń i ciepłych słów płynęło od  przyjaciół szkoły, dyrektorów innych placówek oświatowych, rodziców i uczniów.

Uroczystość zakończyła część artystyczna przygotowana przez szkolny Teatr ,,Emocji”. Spektakl pt. ,,Przegrani zwycięzcy” przeplatał historię narodu polskiego, wątki z czasów napoleońskich, II wojny światowej z elementami biografii Józefa Wybickiego i wydarzeniami z życia współczesnej szkoły.

Spotkanie wszystkich gości dopełnił przepyszny poczęstunek w sali OSP w Parkowie.

>>> GALERIA <<<


Uroczystość nadania Gimnazjum imienia Józefa Wybickiego
i 25 - lecie nadania  Szkole Podstawowej imienia Józefa Wybickiego
Parkowo, 09 czerwca 2009 roku


Józef  Wybicki  patronem  Gimnazjum 

        Dzień 09 czerwca 2009 roku zapisze się złotymi zgłoskami w historii Zespołu Szkół w Parkowie. Tego dnia, w 25 rocznicę nadania imienia Józefa Wybickiego Szkole Podstawowej, imię autora hymnu oraz prawo posiadania sztandaru otrzymało również Gimnazjum.
    To wielkie święto dla Gimnazjum w Parkowie zaszczycili swoją obecnością miedzy innymi:  wicekurator
Hanna Rajcic –Mergler, radny Sejmiku Wojewódzkiego Tomasz Szrama, starosta powiatu obornickiego Gustaw Wańkowicz, burmistrz gminy Rogoźno Bogusław Janus, Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski, doradca burmistrza ds. oświaty Longina Pijanowska, radni powiatu Adam Nadolny, Edmund Mielke i Władysław Ruks, radni Rady Miejskiej Wanda Wiśniewska, Jarosław Witt, Zdzisław Hinz, Komendant Policji w Rogoźnie Krzysztof Wiśniewski, dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych 
z terenu miasta i gminy Rogoźno, przedstawiciele Stowarzyszenia Miłośników Mazurka Dąbrowskiego 
z Margonina oraz wielu innych wspaniałych gości.
    Obchody święta rozpoczęły się od mszy świętej sprawowanej przez proboszcza miejscowej parafii ks. Jana Andrzejewskiego oraz proboszcza parafii w Słomowie  ks. Wojciecha Rena. Podczas Mszy św. poświecony sztandar rodzice przekazali na ręce dyrektora Gimnazjum Marii Cisowskiej, a pani dyrektor przekazała go w ręce uczniów gimnazjum. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami Parkowa do budynku Zespołu Szkół. Zarówno na mszy jak i w czasie przemarszu towarzyszyła im orkiestra dęta Rogozińskiego Centrum Kultury  (a w czasie przejścia przez Parkowo również zespół PA – MAR- SZE).
    W holu szkoły Wanda Wiśniewska i Zdzisław Hinz (uczestnicy uroczystości sprzed 25 laty) dokonali odsłonięcia popiersia patrona szkoły wykonanego przez artystę z Rogoźna  Michała Niedźwiedzia.
    Główne uroczystości odbyły się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Parkowie, gdzie rozpoczęły się odśpiewaniem 4 zwrotek hymnu narodowego. Po wykonaniu hymnu dyrektor Maria Cisowska powitała uczestników szkolnego święta oraz przedstawiła historię szkoły w Parkowie, ze szczególnym uwzględnieniem postaci, które w znaczny sposób wpłynęły na losy tej placówki.
    Uroczyste ślubowanie uczniów, rodziców i nauczycieli, symboliczne wbicie gwoździ w drzewce przez sponsorów sztandaru (każdy ze sponsorów otrzymał podziękowanie z medalem z podobizną J. Wybickiego), wręczenie tytułów przyjaciela szkoły, wpisy do Księgi Pamiątkowej to kolejne wzruszające momenty uroczystości.
    Ważnym momentem było wręczenie przez p. T. Szramę w imieniu marszałka Sejmiku Wielkopolskiego Marka Woźniaka tytułu „Zasłużony dla Wielkopolski” komendantowi OSP w Parkowie p. M. Łukaszewiczowi.
    Wszyscy uczestnicy szkolnego, a właściwie środowiskowego święta podkreślali i podziwiali perfekcję   
i rozmach autorów oraz wzorowe zachowanie dzieci i młodzieży Zespołu Szkół. Piękne zaproszenia 
(co podkreślił dyr. RCK M. Galczewski), wspaniały folder o szkole, znakomite prezentacje multimedialne 
o J. Wybickim, świąteczny wystrój szkoły dopełniały całości uroczystości. Na ręce dyr. ZS p. Marii Cisowskiej obok słów podziwu przekazano wiele cennych prezentów, m.in.:  obrazy  J.  Wybickiego.    
    Postać Wybickiego przybliżyło wszystkim przedstawienie pt.: „Śladami życia mojego patrona” 
o symbolicznej podróży po miejscach związanych z Józefem Wybickim przygotowane przez młodzież Zespołu Szkół w Parkowie.
    Po zakończeniu przedstawienia dyr. M. Cisowska zaprosiła gości na uroczysty obiad w Sali OSP w Parkowie.
Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystości

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN

Opracowanie strony: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie