logo szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Kontakt:  SP Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

  
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar

Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe
Szkoła Promująca
zdr
owie
UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny

Archiwumoke


CKE


ORGANIZACJE SZKOLNE

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Parkowie stanowi nieodłączną część  szkoły. Tworzą go wszyscy uczniowie  Szkoły  Podstawowej im. Józefa Wybickiego i Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Parkowie. Od wielu lat opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest wicedyrektor szkoły pani Danuta Talar – Soloch.

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Od wielu lat na terenie naszej szkoły działa Woplontariat . Opiekunem koła jest pani Katarzyna Lewandowska. Wolontariat nasz to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkolnej  -nauczycieli, uczniów i ich rodziców -na rzecz potrzebujących. Działalność wolontariacka uczy dzieci postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

KLUB OLIMPIJCZYKA

W szkole działa Szkolny Klub Olimpijczyka. Opiekunem klubu jest pan Krzysztof Działo.Do podstawowego zakresu działania Klubu należy: propagowanie idei olimpijskiej, popularyzowanie wybitnych zawodników, trenerów, działaczy oraz osiągnięć szkoleniowych, wzmacnianie więzi sportu z nauką, kulturą i sztuką oraz popularyzacja różnych form aktywności ruchowej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

UKS "OLIMPIJCZYK"

Celem działalności „Olimpijczyka” jest poprawa kondycji fizycznej uczniów, rozpowszechnianie  piłki siatkowej, piłki ręcznej,  piłki nożnej i tenisa stołowego jako gier zespołowych, wypracowanie w okresie młodzieńczym prawidłowych  zachowań związanych  z aktywnością ruchową w czasie wolnym.   Prezesem UKS - u jest pan Szymon Wojciechowski. 

PCK

              W Zespole Szkół w Parkowie  działa  oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, którego opiekunem jest pani Izabela Węgrzak. Uczniowie skupieni w tej organizacji przygotowują gazetki tematyczne promujące zdrowy styl życia, uczestniczą w wielu konkursach związanych  z tematyką  PCK, organizują zbiórki odzieży i przyborów szkolnych dla osób potrzebujących. W listopadzie sprzedają znicze, a 1 grudnia współorganizują  z Samorządem Uczniowskim apel poświęcony  tematyce HIV i AIDS. 

LOP

Opiekunem szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody jest pani Izabela Węgrzak.

Uczniowie należący do LOP-u :

-spotykają się na zajęciach pozalekcyjnych, na których przygotowują się do różnych konkursów

związanych z ekologią i ochroną środowiska;

-uczestniczą w akcjach np.”Sprzątanie świata”,” Sprzątanie brzegów Jeziora Rogozińskiego”;

-opiekują się zwierzętami ze schroniska „Azorek” w Obornikach oraz zbierają karmę i dokarmiają

zwierzęta leśne w czasie zimy;

-zajmują się zbiórkami i segregacją odpadów ,np. baterii, kartoników po mleku, makulatury;

-sprzątają park wiejski;

 -biorą udział w konkursach, festynach i spotkaniach związanych z ochroną środowiska;

-organizują Dzień Zdrowia.

SKO

  Od lat w naszej szkole prężnie działa Szkolna Kasa Oszczędności, której opiekunem jest pani Monika Nowak.  Oprócz oszczędzania, nasza szkolna kasa proponuje uczniom udział w licznych konkursach związanych z  finansami. Działa to bardzo mobilizująco i wielu uczniów wygrywa konkursy, które uczą oszczędności i  umiejętności gospodarowania pieniędzmi, otrzymując ciekawe nagrody

TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci skupia bardzo wielu uczniów i pracowników naszej szkoły. Opiekę nad tą organizacją od lat sprawuje pani Katarzyna Lewandowska, która pomaga rodzinom uczniów, będącym w trudnej sytuacji życiowej, dofinansowuje wyjazdy uczniów na konkursy, zawody, wycieczki, współfinansuje imprezy szkolne , m.in. Bal Dzieci Niepełnosprawnych, a także organizuje świąteczne zbiórki żywności oraz wyjazdy do Domu Dziecka w Jastrowiu.

GRUPA  STRAŻACKA

Grupa Strażacka działa w naszej szkole bardzo prężnie, a jej opiekunem jest pani Marzena Działo. Uczniowie na zajęciach przyswajają wiedzę pożarniczą, a także przygotowują się do konkursów i turniejów. W dziedzinie pożarnictwa jesteśmy potęgą, bo nasi uczniowie wygrywają konkursy z wiedzy pożarniczej na różnych etapach.

KLUB EUROPEJSKI

Klub Europejski zajmuje się  upowszechnianiem wiedzy o Europie o państwach, historii, geografii, sztuce, nauce, sławnych ludziach, instytucjach i organizacjach.  Opiekunem jego jest pani Agnieszka Maria Jaworska . 


GAZETKA SZKOLNA

Jedną z form aktywizowania dzieci i młodzieży jest redagowanie gazetki szkolnej. Gazetka szkolna jest cennym narzędziem wychowawczym, umożliwia  wyrażanie własnych przeżyć i wyzwala emocje, uczy współpracy w grupie rówieśniczej. Zadaniem uczniów tej grupy jest redagowanie szkolnej gazetki pt. „Wiadomości ze szkolnej ławki”. Pismo jest wydawane raz w miesiącu. Opiekunami Gazetki są nauczyciele pani Ewelina Baranowska i pan Krzysztof Działo.


Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystości

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN

Opracowanie strony:  Zespół Szkół w Parkowie