logo szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Kontakt:  SP Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe
Szkoła Promująca Zdrowie
UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny

Archiwumoke


CKEPEDAGOG SZKOLNY


mgr Aneta Łatka / mgr Alina Jarzembowska


Zalecane przez pedagoga:

Motywacja-co to jest i po co?

https://www.youtube.com/watch?v=iwvWiCpDNks


Zarządzanie czasem. Jak się zorganizować, aby mieć więcej czasu?

https://www.youtube.com/watch?v=R49BixstTAk


Motywacja do samodzielnej nauki w domu. Jak się uczyć?

https://www.youtube.com/watch?v=rz39Kz5zVF4


Jak się uczyć? Sposoby na samodzielną naukę z podręcznikiem.

https://www.youtube.com/watch?v=0gni1lRsZV0

Jak w pełni wykorzystać swój styl uczenia się?

https://www.youtube.com/watch?v=541K8RsTwrQ


Jak radzić sobie ze stresem?

https://www.youtube.com/watch?v=N9Ea3YYAGBA&feature=youtu.be
 Jak dbać o dobry nastrój?     

https://youtu.be/DLtvnRvzTs0

Jak skutecznie uczyć się w domu?                                        ---->  powiększ

PODSTAWOWE ZADANIA REALIZOWANE 

                            PRZEZ PEDAGOGA SZKOLNEGO                               

W  SZKOLE PODSTAWOWEJ W PARKOWIE


I. W ZAKRESIE DZIAŁAŃ OGÓLNOWYCHOWAWCZYCH.
1. Dokonywanie okresowej analizy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
2. Udzielanie rodzinom porad w sprawie rozwiązywania przez nich trudności wychowawczych 
i dydaktycznych pojawiających się w procesie wychowania.
3. Współudział w opracowywaniu planu wychowawczego szkoły.
4. Współudział  w opracowywaniu planu profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży oraz realizacja tego planu w danym roku szkolnym.
II.W ZAKRESIE PROFILAKTYKI WYCHOWAWCZEJ.
1. Diagnozowanie warunków życia i nauki wszystkich uczniów a szczególnie tych , którzy sprawiają trudności wychowawcze i dydaktyczne.
2. Wykorzystywanie do diagnozy metod: obserwacji uczniów, wywiadów z uczniami , rodzicami, wywiadów środowiskowych.
3. Organizowanie i udział w spotkaniach z rodzicami w celu przeciwdziałania niedostosowaniom społecznym.
4. Udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne.
5. Spotkania z uczniami indywidualne i w czasie zajęć z pedagogiem szkolnym w celu zapobiegania zjawisku niedostosowania społecznego.
6. Przygotowanie w każdym nowym roku szkolnym listy uczniów specjalnej troski
                   * dzieci z rodzin z problemem alkoholowy
                    * dzieci  z rodzin wielodzietnych
                    * dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo
                    * dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej
                    * euro-sieroty
                    * dzieci zagrożone środowiskowo
w celu rozpoznania środowiska szkolnego i mozliwości szybkiej pomocy w trudnej sytuacji materialnej , rodzinnej itp.
III. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI, STOWARZYSZENIAMI W ZAKRESIE WSPÓLNEGO ODDZIAŁYWANIA NA UCZNIÓW WYMAGAJĄCYCH OPIEKI WYCHOWAWCZEJ I SOCJALNEJ.
1.Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Pilskim Bankiem Żywności, Policją, Sądem Rodzinnym, Kuratorami Społecznymi i Zawodowymi uczniów i rodzin.
IV. W ZAKRESIE PRACY KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ I WYRÓWNAWCZEJ.
1. Pomoc rodzicom w kierowaniu uczniów z problemami do Poradni psychologiczno pedagogicznej.
2. Bieżąca analiza opinii, informacji, orzeczeń z poradni oraz udostępnianie i wspólna analiza 
z nauczycielami danego ucznia.
3. Pedagogizacja rodziców pod kątem konieczności badań i przekazywania ich wyników nauczycielom 
w celu dobrania odpoweiednich metod pracy z uczniem.
V. INDYWIDUALNA OPIEKA PEDAGOGICZNA UDZIELANA UCZNIOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA.
1. Udzielanie uczniom porad w rozwiązywaniu problemów szkonych oraz rodzinnych.
2. Indywidualne rozmowy na prośbę ucznia oraz spotkania z klasami w ramach godzin 
do dyspozycjim pedagoga.
3. Rozmowy z rodzicami w razie pojawiającej się potrzeby po rozmowie z uczniem.
VI. W ZAKRESIE POMOCY MATERIALNEJ I PRAWNEJ.
1. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej:
* pomoc w otrzymaniu zapomóg nz GOPS na zakup podręczników, obuwia, żywności itp
* zbiórka i przekazywanie odzieży używanej
* dofinansowywanie wycieczek, biwaków, wyjazdów sportowych, religijnych dla uczniów 
o trudnej sytuacji materialnej
* zbiórka żywności w ramach współpracy z PILSKIM BANKIEM ŻYWNOŚCI oraz przekazywanie paczek najbardziej potrzebującym
* udzielanie zapomóg losowych w ramach współpracy z TPD
* organizowanie akcji charytatywnych w celu zebrania środków finansowych i materialnych 
dla potrzebujących
* dożywiani
* kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich instytucji: GOPS, Policja
* współpraca dla dobra dzieci zaniedbanych środowiskowo z : GOPS, TPD, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Policją, Sądem Rodzinnym

                                                                                                               
Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystości

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN

Opracowanie strony:  Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Parkowie