logo szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Kontakt:  SP Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe
Szkoła Promująca
zdr
owie
UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny

Archiwumoke


CKE


PLAN   ZAJĘĆ   ŚWIETLICOWYCH

PLAN PRACY ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017  -  DO POBRANIAl

CELEM PROGRAMU ŚWIETLICY SZKOLNEJ JEST WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBOWOŚCI DZIECKA.
 
ŚWIETLICA SZKOLNA REALIZUJE CELE OPIEKUŃCZE,
DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE.
 
CELE W SFERZE ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH:
 
1. Respektowanie norm i zasad przyjętych społecznie.
2. Integrowanie grupy w zabawach wymagających współdziałania.
3. Wpajanie dzieciom wartości moralnych.
4. Wdrażanie wartościowych postaw w sytuacjach codziennych.
 
CELE W SFERZE EMOCJONALNEJ:
 
1. Wyzwalanie pozytywnych emocji : radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa.
2. Kształtowanie odporności i wrażliwości  emocjonalnej.
3. Umożliwianie uczniom poznania własnej wartości.
4. pomoc w zrozumieniu i akceptowaniu uczuć własnych i innych osób.
 
CELE W SFERZE POZNAWCZEJ:
 
1. Rozbudzanie zainteresowań.
2. Poszerzanie wiedzy o świecie.
3. Rozwijanie zdolności spostrzegania i koncentracji.
4. Stymulowanie i rozwijanie zmysłów ;dotyku, słuchu, wzroku itp.
5. rozwijanie twórczego myślenia.
6. Pobudzanie wyobraźni i fantazji.
7. Wspomaganie rozwoju procesów myślowych, analizy i syntezy wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
 
CELE W SFERZE DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ:
 
1. Wyrażanie przeżyć poprzez działalność plastyczną.
2. Doskonalenie sprawności manualnej.
3. Prezentacja własnej twórczości, rozbudzanie wiary we własne możliwości.
4. Kształtowanie poczucia estetyki.
5. Rozwijanie ekspresji ruchowej.
 
                                          ZADANIA ŚWIETLICY  SZKOLNEJ
 
W ZAKRESIE ZACHOWAŃ SPOŁECZNYCH:
 
1. Przestrzeganie ustalonych w szkole reguł społecznych.
2. Współdziałanie w grupie.
3. szanowanie poglądów innych oraz umiejętność wyrażania własnych.
4. Odróżnianie zachowań pozytywnych od negatywnych : pojęcia  DOBRO - ZŁO.
 
W ZAKRESIE SFERY EMOCJONALNEJ:
 
1. Rozwijanie poczucia bezpieczeństwa.
2. Kształtowanie radości i zadowolenia.
3. radzenie sobie z niepowodzeniami.
4. Akceptacja siebie - adekwatna samoocena.
5. Posiadanie u uczniów adekwatnej samooceny.
 
W ZAKRESIE SFERY POZNAWCZEJ:
 
1. Zdobywanie wiedzy.
2. Swobodne wypowiadanie się na różne tematy.
3. Umiejętność dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych, analiza i synteza sytuacji dydaktycznych.
4. Skupienie uwagi na problemie.
5. Umiejętność fantazjowania, wyzwalanie u dzieci marzeń.
 
W ZAKRESIE SFERY ESTETYCZNEJ:
 
1. Wrażliwość na piękno i sztukę.
2. Ekspresja w wyrażaniu uczuć w pracach, zabawach ruchowych, rytmicznych, tanecznych, zadaniach dydaktycznych.
3. Sprawne i twórcze uczestnictwo w zabawach ruchowych.
4. Umiejętność prezentowania swojej twórczości.
 
 
METODY PROWADZĄCE DO REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ ŚWIETLICY SZKOLNEJ
 
1. Gry i zabawy świetlicowe - gry planszowe, układanki, karty logiczne, rozsypanki itp.
2. Scenki rodzajowe - formy dramy.
3. Różne formy dyskusji prowadzące do rozwiązania problemów.
4. Twórczość plastyczna.
5. Metoda "burzy mózgów" w rozwiązywaniu problemów.
6. Konkursy , pokazy prac, prezentacje grupowe.
7. Odrabianie zadań domowych- praca w zespołach wyrównawczych i samopomocowych.
8. Zabawy rytmiczne.
9. Gry i zabawy sportowe.
10. rekreacja - spacery , wycieczki.
 
Realizacja programu odbywa się poprzez zastosowanie form pracy:
 
1. Praca w grupach.
2. Praca w zespołach zadaniowych.
3. Zabawy indywidualne.
 
ŚWIETLICA SZKOLNA ORGANIZUJĄC CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEŻY UWZGLĘDNIA PODSTAWOWE FUNKCJE:
  • ODPOCZYNEK
  • ROZRYWKĘ
  •           ROZWIJANIE OSOBOWOŚCI DZIECKAInformacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystości

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN

Opracowanie strony:  Zespół Szkół w Parkowie