logo szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Kontakt:  SP Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe

UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny
Szkoła Promująca Zdrowie
Archiwumoke


CKE


Parkowo, 14 listopada 2017 roku

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY


Jak tradycja nakazuje i w tym roku w naszej szkole odbył się Turniej Mikołajkowy Chłopców w piłce nożnej, gościnni My zajęliśmy 2 miejsce. Pierwsze miejsce oddaliśmy Szkole Podstawowej numer 2 w Rogoźnie, natomiast trzecie miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej z Gościejewa.Sędziowie i trenerzy wyłonili najlepsza trójkę turnieju. Najlepszym bramkarzem okazał się nasz uczeń Paweł Mroczyński, najlepszym zawodnikiem turnieju został uczeń SP 2 Rogoźno a najskuteczniejszym strzelcem był Dominik Charubin. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, getry piłkarskie oraz słodki poczęstunek.
MW


Parkowo, 16 listopada 2016 roku
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW GIMNAZJUM 
O PUCHAR PREZESA UKS “OLIMPIJCZYK”

Dnia 16 listopada 2016 roku odbył się pierwszy turniej piłki siatkowej chłopców gimnazjum o puchar prezesa UKS “Olimpijczyk”. W turnieju mimo zaproszeń skierowanych do innych szkół naszej gminy wzięły udział tylko 3 drużyny. Pierwszą reprezentowała Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Gościejewie, drugą Gimnazjum nr 3 im. M. Kopernika w Obornikach, a trzecią chłopcy z naszej szkoły. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Parkowe, drugie miejsce zespół z Obornik, a trzecie przypadło drużynie z Gościejewa. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale i puchary dla szkół. Dyrektor szkoły Pani Maria Cisowska zapewniła uczestnikom turnieju drożdżówki i ciepłą herbatę. Imprezę uroczyście otworzyła, a następnie wręczyła medale i puchary Pani Magda Walenciak - zastępca prezesa UKS Olimpijczyk. Organizacją turnieju oraz poprowadzeniem drużyny do zwycięstwa zajął się Pan Krzysztof Przybylski. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za życzliwą atmosferę i przestrzeganie zasad fair-play. 

>>> GALERIA <<<


Parkowo, 29 września 2016 roku

NOWY WICEPREZES UKS OLIMPIJCZYK

29 września br. w Zespole Szkół w Parkowie odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze  Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk”. Prezes Klubu Szymon Wojciechowski podsumował całoroczną pracę UKS-u, przedstawił dokonania w ubiegłym roku oraz zamierzenia Klubu na rok następny. Przypomniał również największe sukcesy członków Klubu  w minionym roku. Ważnym punktem zebrania była zmiana w statucie wprowadzająca funkcję wiceprezesa Zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk”. Funkcję tę, przy pełnej aprobacie wszystkich uczestników zebrania, powierzono Magdalenie Walenciak – nauczycielce wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Parkowie. Na zakończenie zebrania nie zabrakło dyskusji co do planów i zamierzeń na przyszły rok. Członkowie Klubu zgłosili sporo propozycji mających na celu zachęcić dzieci i młodzież do czynnego spędzania czasu.


Parkowo, 29 września 2015 roku

„NOWY-STARY”  ZARZĄD  UKS „OLIMPIJCZYK”

    Zakończył się kolejny etap działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego piłki siatkowej „Olimpijczyk”.  29 września br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu na którym podsumowano czterolecie pracy Klubu oraz dokonano wyboru nowych władz. Zebranych, wśród których była dyrektor Zespołu Szkół p. Maria Cisowska powitał prezes Klubu p. Szymon Wojciechowski,  a następnie przekazał głos wybranemu przez członków UKS-u przewodniczącemu obrad p. K. Działo.  Po przyjęciu porządku obrad głos zabrał dotychczasowy przewodniczący, który przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu za lata 2011-2015. Sz. Wojciechowski przypomniał cele działalności Klubu: poprawa kondycji fizycznej uczniów, rozpowszechnianie  gier zespołowych, wypracowanie w okresie młodzieńczym prawidłowych zachowań związanych  z aktywnością ruchową, uświadomienie sobie sensu uprawiania wszelkiej aktywności sportowej i jej wpływu na zdrowie człowieka oraz przypomniał imprezy  i uroczystości organizowane przez Klub lub przy jego współudziale, a także pochwalił się osiągnięciami Klubu. Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przygotowane przez przewodniczącą Komisji Danutę Talar-Soloch. Obydwa sprawozdania uczestnicy Walnego Zgromadzenia przyjęli jednogłośnie udzielając absolutorium zarządowi.  Potwierdzeniem zaufania do dotychczasowych władz były wybory do zarządu, w którego skład weszli: Maria Cisowska, Szymon Wojciechowski, Krzysztof Działo i Krzysztof Przybylski. Jedyną nową twarzą w Zarządzie została wybrana Magdalena  Walenciak. Na kolejną czteroletnią kadencję funkcję prezesa pełnił będzie Sz. Wojciechowski, a sekretarzem pozostał K. Działo. Również jedna zmiana nastąpiła w Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącą pozostała D. Talar-Soloch, skarbnikiem Dorota Mąderek, a nowym sekretarzem została Alina Jarzembowska,

Uczniowski Klub Sportowy w Parkowie działa już ponad 20 lat. Zamykając obrady prezes wyraził nadzieję,  że kolejne czterolecie będzie równie, jeśli nie bardziej bogate w sukcesy sportowe i organizacyjne.


Parkowo, 22 września 2011 roku

Wybory w UKS „Olimpijczyk” w Parkowie.

    W 1994 roku w Szkole Podstawowej w Parkowie powstał Uczniowski Klub Sportowy „Czarni”. Po trzynastu latach działalności został w 2007 roku zawieszony, a na jego miejsce powstał  Uczniowski Klub Sportowy piłki siatkowej „Olimpijczyk” przy Zespole Szkół w Parkowie.                                          
    Celem działalności „Olimpijczyka” jest poprawa kondycji fizycznej uczniów, rozpowszechnianie  gier zespołowych, wypracowanie w okresie młodzieńczym prawidłowych zachowań związanych  z aktywnością ruchową w czasie wolnym oraz uświadomienie sobie sensu uprawiania wszelkiej aktywności sportowej i jej wpływu na zdrowie człowieka.
    22 września 2011roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu na którym podsumowano czterolecie pracy Klubu oraz dokonano wyborów nowych władz.   Zebranych, wśród których była dyrektor Zespołu Szkół p. Maria Cisowska powitał prezes Klubu p. Szymon Wojciechowski, a następnie przekazał głos wybranemu przez członków UKS-u przewodniczącemu obrad p. K. Działo.   Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Klubu za lata 2007-2011 przedstawił w imieniu Zarządu ustępujący prezes p. Wojciechowski. Podkreślił w nim korzyści jakie przynosi działalność UKS-u dla dzieci i młodzieży; wymienił dziesiątki imprez i uroczystości, które odbyły się przy pomocy Klubu oraz osiągnięcia sportowe, których dzieci i młodzież parkowska zdobyła w minionym czteroleciu bez liku. To sprawozdanie jak i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawiła p. Danuta Talar-Soloch Walne Zebranie przyjęło bez słowa sprzeciwu.    Kolejnym punktem obrad były wybory do Zarządu  i Komisji Rewizyjnej.   Po przedstawieniu kandydatur zebrani wybrali do zarządu:   p. M. Cisowską,  p. Sz. Wojciechowskiego, p. K. Przybylskiego, p. Z. Chudzickiego i p. K. Działo.  Nowym-starym prezesem został Sz. Wojciechowski, a sekretarzem Klubu K. Działo. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została D. Talar-Soloch, sekretarzem W. Wiśniewska,  a skarbnikiem p. D. Mąderek. Nowy Zarząd przedstawił trzy nowe uchwały  przyjęte przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu.  Pierwsza uchwała dotyczyła zmiany nazwy Klubu z UKS piłki siatkowej „Olimpijczyk” na Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” przy Zespole Szkół w Parkowie.   Zmiana nazwy wynikała z przyjętej drugiej uchwały dotyczącej powstania dwóch nowych sekcji: piłki nożnej i tenisa stołowego. Trzecia uchwała dotyczyła podwyższenia składek członkowskich.    Wszystkie uchwały zebrani przyjęli jednogłośnie. Kończąc zebranie nowy prezes wyraził nadzieję, że działalność UKS-u przyczyni się do pełnego i wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży ZS w Parkowie.                                 


STATUT  UKS   "OLIMPIJCZYK"
UKS "OLIMPIJCZYK"


       W roku 1994 w Szkole Podstawowej w Parkowie powstał UKS "Czarni"  pod kierunkiem Ryszarda
 Obsta, od 1996 roku przez Krzysztofa Działo -  a od 1998 roku prowadzony był przez Krzysztofa
 Przybylskiego. UKS „Czarni” został zawieszony    w  2007 roku , a na jego miejsce powołano  w dniu 
13 marca 2007 roku obecny UKS "Olimpijczyk", który skupia wszystkich zainteresowanych sportem
 uczniówszkoły. Funkcje prezesa klubu pełni  Zbigniew Chudzicki,   a Zarząd działa w następującym składzie osobowym: Grażyna Zachwyc – Vice-Prezes, Szymon Wojciechowski – Sekretarz, 
Maria Cisowska-członek, Krzysztof Przybylski – członek.
        Celem działalności „Olimpijczyka” jest poprawa kondycji fizycznej uczniów, rozpowszechnianie 
piłki siatkowej jako gry zespołowej, wypracowanie w okresie młodzieńczym prawidłowych 
zachowań związanych  z aktywnością ruchową w czasie wolnym. Uświadomienie sobie sensu 
uprawiania wszelkiej aktywności sportowej i jej wpływu na zdrowie człowieka.
 W działalności klubu duży nacisk kładziemy  na planowanie i organizowanie 
sportowego życia pozalekcyjnego uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej 
i umysłowej.    W zajęciach SKS z piłki siatkowej bezpłatnie uczestniczą uczniowie ZS w Parkowie. 
Dla nich stworzono warunki pełnego i wszechstronnego rozwoju,
realizując program pracy z uczniem zdolnym ruchowo. 
Wielu uczniom uczestnictwo w tej formie zajęć stworzyła możliwość 
wielu ciekawych wyjazdów, rozwijania umiejętności sportowych i kontaktów 
z rówieśnikami z innych Klubów. 
Dodatkowe zajęcia sportowe cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży, 
która bardzo chętnie w nich uczestniczy, rozwijając swą siatkarską pasję. 
Ponadto członkowie  klubu corocznie organizują szkolny turniej dwójek siatkarskich 
dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, memoriał im. Krystyny Baszczyńskiej, 
mistrzostwa powiatu w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców, 
miejsko-gminny turniej o puchar Prezesa UKS dla chłopców i dziewcząt w kategorii gimnazjum 
oraz  wyjazdy na basen w celu nauki i doskonalenia   umiejętności pływackich.     
Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystości

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN

Opracowanie strony:  Zespół Szkół w Parkowie